Edycja 2024

Zbiorowa wystawa w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA z udziałem Marcina Berdyszaka

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA zaprasza 28 kwietnia na wernisaż zbiorowej wystawy Kategorium-Jakość, Realność, Przeczenie, Ograniczenie, na której zostaną zaprezentowane prace Marcina Berdyszaka.

Kurator wystawy Andrzej Mazur powiedział o wystawie „ Wystawa Kategorium – jakość to kolejny etap przedsięwzięcia ujawniającego zakres rozstrzygnięć interpretacyjnych dwunastu kategorii Immanuela Kanta, w ramach którego ośmiu artystów z Polski, Niemiec, Belgii i Słowacji podejmuje cztery z nich. Tym razem są to jakość, realność, przeczenie i ograniczenie. Zaproszeni artyści: Marcin Berdyszak, Anita Damas, Tomasz Drewicz, Jerzy Kosałka, Patrik Kovačovský, Sławomir Kuszczak, David Stegmann i Anna Szewczyk, prezentują obrazy malarskie oraz instalacje i rzeźby, zaś założenie przedsięwzięcia dotyczy ujawnienia intencjonalnej relacji twórców z zagadnieniem.

Eksponowane na wystawie dzieła, stanowią sumę indywidualnych doświadczeń związanych z kategorią, będącą z jednej strony częścią struktury ludzkiego poznania, z drugiej natomiast pojęciem, które może być podejmowane w wymiarze interpretacyjnym. Pierwsza perspektywa wymaga ścisłości w odniesieniu do transcendentalnej filozofii Kanta, wedle którego kategorie są (wraz z czasem i przestrzenią) wrodzone, będąc niezbędnym warunkiem poznania. 

Drugi wektor dotyczy tego, iż można każdą z kategorii rozumieć na podstawie swoich interpretacji, doświadczeń i refleksji. Pierwsza droga oznaczona jest apodyktyczną regułą konieczności odniesienia się do systemu filozoficznego, który posiada uniwersalną funkcję objaśniającą pojęcie. Drugi szlak prowadzi poprzez obszar, w którym dokonywane są próby subiektywnych objaśnień tego, co sytuowane zwykle jest na piedestale i określone zakazem ingerencji w wewnętrzną nie powątpiewalność.

Zaproszeni do udziału w wystawie artyści podejmują jedną kategorię, wszystkie lub kilka spośród czterech wybranych. Propozycja artystyczna będąca implikacją próby rozstrzygnięcia problemu ujawniana jest w różnorakich wymiarach (symbolicznym, emocjonalnym, formalnym, egzystencjalnym, krytycznym etc.), zaś rezultat namysłu uzasadnia dzieła inicjujące możliwość dalszych eksploracji sensów kategorii jakości, realności, przeczenia i ograniczenia. Projekt Kategorium powstał jako próba ujawnienia stosunku pomiędzy ścisłością a doświadczeniem, stając się tym samym polem dyskusji, w której konflikt intelektualnego determinizmu i subiektywnego woluntaryzmu zamienia się w inspirujący i syntetyczny dialog”.

advanced divider

Najnowszeaktualności